Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Γερμανία:Πρόσκληση για μαζικά μπλόκα κατά των ρατσιστών 'συνέδριο της Κολωνίας

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ρατσιστές και neofascists από όλη την Ευρώπη σχεδιάζουν να κατέχουν τη λεγόμενη "Anti-εξισλαμισμός του Κογκρέσου".


Invited by the self constituted citizens’ initiative „pro Köln“ up to 1000 right-wing extremists of different shade (from the classic Neo-nazi to rightist-conservatives) want to spread their propaganda against people with other origin ore religion under the smokescreen of a pretended critique on Islam. Προσκεκλημένος από την σύνθεσή της αυτοδιάθεσης των πολιτών της πρωτοβουλίας "pro Köln" μέχρι το 1000 ακροδεξιά διαφορετικών σκιά (από το κλασικό νεοναζί να rightist-συντηρητικοί) θέλουν να εξαπλωθεί τους προπαγάνδα σε βάρος των ατόμων με προέλευση άλλα μεταλλεύματα της θρησκείας στο πλαίσιο της προπέτασμα καπνού της προφασιζόμενη μια κριτική για το Ισλάμ.

„pro Köln“ is a extreme right-wing organization, who is operating for years with racist policy in cologne and even supraregional. "Pro Köln" είναι ένα ακροδεξιό οργάνωση, που δραστηριοποιείται επί χρόνια με την ρατσιστική πολιτική της Κολωνίας και ακόμη και διαπεριφερειακή. Many functionaries and members of „pro Köln“ were in neo-nazistic Parties or groupings like the „NPD“, the „Republikaner“ and the „Deutsche Liga für Volk und Heimat“. Πολλοί λειτουργούς και τα μέλη της "pro Köln" ήταν στο νεο-nazistic μέρη ή από ομάδες όπως η "NPD", το "Republikaner" και την "Deutsche Liga für Volk und Heimat". Recently „pro Köln“ agitated against a new mosque in Cologne-Ehrenfeld and searched with a racist and ultra-right-wing propaganda for voters. Πρόσφατα "pro Köln" agitated κατά ένα νέο τζαμί στην Κολωνία-Ehrenfeld και έψαξε με ρατσιστικό και άκρας δεξιάς πτέρυγας προπαγάνδα για τους ψηφοφόρους.

For the gathering in September representatives of ultra-right-wing Parties from Austria (FPÖ), Belgium (Vlaams Belang), Italy (Lega Nord), the USA (Robert Taft Group), Great Britain (British National Party), Spane and Hungary want to come. Για τη συλλογή, τον Σεπτέμβριο εκπροσώπους της άκρας δεξιάς πτέρυγας μέρη από την Αυστρία (FPÖ), Βέλγιο (Vlaams Belang), Ιταλία (Lega Nord), ΗΠΑ (Robert Taft Group), τη Μεγάλη Βρετανία (British National Party), Spane και την Ουγγαρία θέλουν να έρθουν. Furthermore the international known leader of the extreme right-wing Party „ Front National“ (FN), Jean Marie Le Pen, shall appear in Germany in cause of the congress. Επιπλέον, το διεθνές γνωστό ηγέτη της άκρας δεξιάς Κόμματος "Εθνικό Μέτωπο (FN), Ζαν Μαρί Λεπέν, θα εμφανιστεί στη Γερμανία, στην αιτία του συνεδρίου. With their international baiting-conference „pro Köln“ has two ambitions. Με τους διεθνείς baiting-συνέδριο "pro Köln" έχει δύο στόχους. The collaboration of extreme right-wing organisations in whole europe should be enlarged. Η συνεργασία των οργανώσεις της άκρας δεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να διευρυνθεί. Also „pro Köln“ wants to start the hustings of the Nordrhein-Westfalen (NRW) local elections in 2009. Επίσης "pro Köln" θέλει να ξεκινήσει την hustings της Nordrhein-Westfalen (NRW) τοπικές εκλογές του 2009.

We will not tolerate such a international racist gathering and we will not allow, that „pro Köln/pro NRW“ is able to practise their racist propaganda in the local elections undisturbed. Εμείς δεν θα ανεχθούμε μια τέτοια διεθνή συγκέντρωση των ρατσιστικών και δεν θα επιτρέψουμε, ότι "pro Köln / pro NRW" είναι σε θέση να ασκούν ρατσιστική προπαγάνδα τους στις τοπικές εκλογές ανενόχλητοι. That’s why we are calling to impede this conference! Γι 'αυτό ζητάμε να εμποδίσουν αυτό το συνέδριο!

We can only realize it, if as many people as possible block their venue on this days together and obstruct the passage of the rightists. Μπορούμε μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι, εάν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπλοκάρουν τους σε αυτό το χώρο ημέρες μαζί και να εμποδίσουν την διέλευση του rightists. In spite of all differencies of our political view, we all have this ambition. Παρά όλες τις διαφορές της πολιτικής μας άποψη, όλοι έχουμε αυτή την φιλοδοξία. We will subtend our resoluteness against them and we will be incalculable because of our similarities and our diversity. Θα subtend μας αποφασιστικότητας εναντίον τους και θα είμαστε ανυπολόγιστες λόγω των ομοιοτήτων μας και την πολυμορφία μας. With the tool of civil disobedience we will defy „pro Köln“ and their entourage.. Με το εργαλείο της πολιτικής ανυπακοής θα αψηφήσουν "pro Köln" και τους entourage ..

Get participated on the mass-blockades around the venue! Λάβετε μέρος σχετικά με τη μάζα-μπλόκα γύρω από τον τόπο! No pasarán! Αριθ pasarán!

Organisations Οργανώσεις
* [a2] - Hamburg * Agenturschluss Köln * AKKU - Antifaschistische Koordination Köln & Umgebung * Aktion 3.Welt Saar * Alternative Lebenshilfe- Yasamevi (ALY) eV * Alternative Liste (AL) der Uni Köln * Antifa Bonn/Rhein-Sieg * Antifa Cafe Köln * Antifa KOK Düsseldorf & Neuss * Antifaschistische Aktion Leverkusen [AALEV] * Antifaschistische Linke Münster * Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürnberg * AStA der Katholischen Fachhochschule NW, Abteilung Köln * Attac Bonn * Attac Jugendnetzwerk - „Noya - Network of Young Altermondialists“ * Attac Köln * Attac Rhein-Sieg * BezirksschülerInnenvertretung (BSV) Köln * BezirksschülerInnenvertretung Rhein-Wupper * Büchertisch-Projekt "Counter-Information" * Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW * Bundeswehr wegtreten! * [A2] - Αμβούργο * Agenturschluss Köln * AKKU - Antifaschistische Koordination Köln & Umgebung * Aktion 3.Welt Σάαρ * Εναλλακτικές Lebenshilfe-Yasamevi (ALY) eV * Alternative Liste (AL) der Uni Köln * Η κατάσταση στη Βόννη / Rhein-Sieg * Η κατάσταση Cafe Köln * Η κατάσταση KOK Düsseldorf Neuss & * Antifaschistische Aktion Λεβερκούζεν [AALEV] * Antifaschistische Linke Münster * Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürnberg * AStA der Katholischen Fachhochschule NW, Abteilung Köln * Attac Βόννη * Attac Jugendnetzwerk - "Noya - Δίκτυο Νέων Altermondialists" * Attac Köln * Attac Rhein-Sieg * BezirksschülerInnenvertretung (BSV) Köln * BezirksschülerInnenvertretung Rhein-Wupper * Büchertisch-Projekt "Counter-Πληροφορίας" * Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW * Bundeswehr wegtreten! * Bündnis "Kein Raum für Rassismus!" * Bündnis "Kein ΑΙΘΟΥΣΑ für Rassismus!" - Heinersdorf (Berlin) * Dachverband der aktiven Fanclubs des 1. -- Heinersdorf (Berlin) * Dachverband der aktiven Fanclubs des 1. FC Köln eV * Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di Köln (dju Köln), der Vorstand * Deutscher Freidenker-Verband (DFV) eV Landesverband NRW * Deutscher Freidenker-Verband (DFV) eV Ortsverband Köln * DGB-Jugend Köln * DIDF- Jugend * DIDF Köln * „Die Linke“ Bonn * „Die Linke“ im Kölner Rat * „Die Linke“ KV Rhein.-Berg. FC Köln eV * Deutsche Journalistinnen-und Journalisten-Ver.di Ένωσης στην Κολωνία (Köln dju), der Vorstand * Deutscher Freidenker-Verband (DFV) eV Landesverband NRW * Deutscher Freidenker-Verband (DFV) eV Ortsverband Köln * DGB-Jugend Köln * DIDF-Jugend * DIDF Köln * "Die Linke" Βόννη * "Die Linke" im Kölner Rat * "Die Linke" KV Rhein.-Berg. * „Die Linke“ Landesverband NRW * Die Stunksitzung - Alternative Kölner Karnevalssitzung * DKP Gruppe Köln-Innenstadt * DKP Kreis Köln * DKP queer * Europäische Märsche gegen Erwerbslosigkeit, ungeschützte Beschäftigung und Ausgrenzung * FelS (Für eine linke Strömung) Berlin * Flüchtlingsrat Leverkusen * „Front deutscher Äpfel“ NRW * geblockt! * "Die Linke" Landesverband NRW * Die Stunksitzung - Εναλλακτικές Kölner Karnevalssitzung * DKP Gruppe Köln-Innenstadt * DKP Kreis Köln * DKP queer * Europäische Märsche gegen Erwerbslosigkeit, ungeschützte Beschäftigung und Ausgrenzung * Fels (Für eine linke Strömung) Βερολίνο * Flüchtlingsrat Λεβερκούζεν * "Μέτωπο deutscher Äpfel" NRW * geblockt! * Grüne Jugend Köln * Gruppe soziale Kämpfe Berlin * Hit & Run Shows * Hochschulgruppe Die Linke. * Grüne Jugend Köln * Gruppe soziale Kämpfe Βερολίνο * Hit & Run Shows * Hochschulgruppe Die Linke. SDS * Initiative Bahnbogen Ehrenfeld eV * in:takt eV * Internationale Sozialisten * Internationale Sozialistische Linke (ISL) * Interventionistische Linke [IL] * Jugend- Aktions- und Projektwerkstatt (JAPS) Jena * Jugendclub Courage Köln eV * Junge GEW Köln * Junge Linke Köln * Juso Hochschulgruppe an der Uni Köln * Kampagne „Kein Bock auf pro Köln“ * Kampagne „mehr als ein 1:0“ * KEAs eV - Kölner Erwerbslose in Aktion * Kein Blut für Öl * Kölner Friedensforum * Kölner Netzwerk - Kein Mensch ist illegal * KPD/ML - Roter Stern * Kreisverband Die Linke. SDS * Πρωτοβουλία Bahnbogen Ehrenfeld eV *: takt eV * Internationale Sozialisten * Internationale Sozialistische Linke (ISL) * Interventionistische Linke [IL] * Jugend-Aktions-und Projektwerkstatt (ΕΚΑ) Jena * Jugendclub Κουράγιο Köln eV * Junge GEW Köln * Junge Linke Köln * Juso Hochschulgruppe an der Uni Köln * Kampagne "Kein Bock auf pro Köln" * Kampagne "mehr als ein 1:0" * ΚΕΑΣ eV - Kölner Erwerbslose ΣΕ ΔΡΑΣΗ * Kein Blut für Öl * Kölner Friedensforum * Kölner Netzwerk - Kein Mensch ist * παράνομης KPD / Μ-Λ - Roter Stern * Kreisverband Die Linke. Köln * Kulturausbesserungswerk - Autonomes Zentrum für Kultur und Politik * Kulturbunker Köln Mülheim eV * Kulturvereinigung Leverkusen * kumm-erus-(Team) * LandesschülerInnenvertretung NRW (LSV NRW) * LAUF Leverkusen, (Lebenswert, Aktiv, Unbestechlich, Fortschrittlich - überparteiliches Wahlbündnis) * Linksjugend [’solid] - Köln * Linksjugend [’solid] - NRW (Landesverband) * Marxistisch-Leninistische Partei Italiens (PMLI) * MeineFresseClub- Köln/Bonn-Münster * „Mittendrin eV“ * MLPD Kreisverband Südliches Rheinland / Kreisvorstand * Multikulturelles Zentrum Trier eV * „Netzwerk Buntes Pulheim“ * „Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di“ * Netzwerk Linke Opposition * North East Antifascists [NEA] Berlin * Ökologische Linke Köln * „Özgürlük Ve Dayanisma Almanya - Freiheit und Solidarität Deutschland“ * Papyrossa Verlag Köln * Pa|kt - Perspektive anti|koloniale Gegenwart (Berlin) * queergestellt! Köln * Kulturausbesserungswerk - αυτόνομοι Zentrum für Kultur und Politik * Kulturbunker Köln eV Mülheim * Kulturvereinigung Λεβερκούζεν * COM-ERU που-(Ομάδα) * LandesschülerInnenvertretung NRW (LSV NRW) * LAUF Λεβερκούζεν, (Lebenswert, Aktiv, Unbestechlich, Fortschrittlich - überparteiliches Wahlbündnis) * Linksjugend [ 'στερεών] - Köln * Linksjugend [' στερεών] - NRW (Landesverband) * Marxistisch-Leninistische Partei Italiens (PMLI) * MeineFresseClub-Κολωνία / Βόννη-Münster * "Mittendrin eV" * MLPD Kreisverband Südliches Rheinland / Kreisvorstand * Multikulturelles Zentrum Trier eV * "Netzwerk Buntes Pulheim" * "Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di" * Netzwerk Linke Αντιπολίτευσης * Βορειοανατολικού Antifascists [ΝΕΑ] Βερολίνο * Ökologische Linke Köln * "Özgürlük Ve Dayanisma Almanya - Freiheit und Deutschland σταθούμε αλληλέγγυοι" * Papyrossa Verlag Köln * Pa | kt - Perspektive αντι | koloniale Gegenwart (Berlin) * queergestellt! * Redaktion Neue Rheinische Zeitung * RASH Cologne * Rheinisches JournalistInnenbüro * RSB/IV. * Redaktion Neue Rheinische Zeitung * RASH Κολωνίας * Rheinisches JournalistInnenbüro * RSB / IV. Internationale (Rhein-Ruhr) * SALZ - Köln * SAV - Sozialistische Alternative * Schüler gegen Rechts Köln * SDAJ Köln * SDAJ NRW * Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken, Kreisverband Köln * Sozialistisches Forum Rheinland * SSK Salierring * Stiftung W., Wuppertal * Varnhagen Gesellschaft e. Internationale (Rhein-Ruhr) * SALZ - Köln * SAV - Sozialistische Alternative * Schüler gegen Rechts SDAJ Köln Köln * * * SDAJ NRW Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken, Kreisverband Köln * Sozialistisches Φόρουμ Rheinland * SSK Salierring * Stiftung W., Wuppertal * Varnhagen Gesellschaft Ε. V., Köln * Verband Deutscher Schriftsteller in ver.di (VS), Landesverband NRW * Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di (VS), Bezirk Köln * Verein EL-DE-Haus Köln * Verein Naturfreundehaus Köln-Kalk eV * Verein Streitkultur Köln * VVN-BdA Kreisverband Düsseldorf * VVN-BdA Kreisverband Köln * VVN-BdA Landesverband NRW * W.Erk-Theater Leverkusen * Werkkreis Literatur der Arbeitswelt eV * Wohnen + Leben eV Köln * www.nextsteffi.tk * zosamme eV V., Κολωνία * Verband Deutscher Schriftsteller στο ver.di (VS), Landesverband NRW * Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller στο ver.di (VS), Bezirk Köln * Verein EL-DE-Haus Köln * Verein Naturfreundehaus Köln-ΚΑΛΚ eV * Verein Streitkultur Köln * VVN-BdA Kreisverband Ντίσελντορφ * VVN-BdA Kreisverband Köln * VVN-BdA Landesverband NRW * W.Erk-Θέατρο Λεβερκούζεν * Werkkreis βιβλιογραφία der Arbeitswelt eV * Wohnen + Leben eV Köln * www.nextsteffi.tk * zosamme eV

Individuals Ιδιώτες
* Bahri Gülsen, Mitglied der Bezirksvertretung Innenstadt * Christian Bechmann, Mitglied des Vorstands des Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld, Mitglied der Geschäftsführung der „Kölner Elf“ * Christine Lehnert, Abgeordnete der Rostocker Bürgerschaft, SAV Rostock * Claudius Cassemayer, Sprecher, „Die Linke“ KV Rhein.-Berg., Bergisch-Gladbach * Prof. Dr. Erol Yildiz, Universität Köln * Gerd Brust, Mitglied im Rat der Stadt Köln, Die Grünen * Heinrich Pachl, Kabarettist * Jörg Frank, Mitglied im Rat der Stadt Köln, Bündnis 90/Die Grünen * Jürgen Becker, Kabarettist * Karin Richert, Künstlerin * Karin Schmidt, Mitglied Bündnis 90/Die Grünen, ehem. * Bahri Gülsen, Mitglied der Innenstadt Bezirksvertretung * Christian Bechmann, Mitglied des Vorstands des Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld, Mitglied der Geschäftsführung der "Kölner Elf" * Christine Lehnert, Abgeordnete der Rostocker Bürgerschaft, SAV Ροστόκ * Claudius Cassemayer, Sprecher, "Die Linke" KV Rhein.-Berg., Bergisch-Gladbach * Καθ. Erol Yildiz, Universität Köln * Gerd Brust, Mitglied im Rat der Stadt Köln, Die Grünen * Heinrich Pachl, Kabarettist * Jörg Frank, Mitglied im Rat der Stadt Köln, Bündnis 90/Die Grünen * Jürgen Becker, Kabarettist * Karin Richert, Künstlerin * Karin Schmidt, Mitglied Bündnis 90/Die Grünen, ehem. Bezirksvertreterin in Kalk * Kathrin Henneberger, Bundessprecherin der Grünen Jugend * Klaus Blees, Mitarbeiter Kompetenzzentrum Islamismus der Aktion 3.Welt Saar * Klaus der Geiger, Straßen- und Klassikmusiker * Klaus Reuschel-Schwitalla, Sprecher, „Die Linke“ KV Rhein.-Berg., Leichlingen * Kirsten Reinhardt, Mitglied der Bezirksvertretung Ehrenfeld und Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen * Lucy Redler, „BASG und SAV , Berlin" * Marc Treude, Mitglied des Rates der Stadt Aachen, „Die Linke“ * Dr. Martin Stankowski, Stadthistoriker, Journalist und Autor * Prof. Dr. Norbert Finzsch, Anglo-Amerikanische Abteilung d. Historischen Seminars Universität zu Köln * Özgür Demirel, Mitglied der Bezirksvertretung Kalk * Özlem Demirel, Mitglied im Rat der Stadt Köln * Peter Kleinert, Journalist * Petra Wilke, Bezirksvertreterin und 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, BV 4, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen * Roland Schüler, Geschäftsführer Friedensbildungswerk Köln * Sahra Wagenknecht, Abgeordnete im Europaparlament, Linksfraktion * Sevim Dagdelen, Mitglied des Bundestags „Die Linke“ Integrations- und Migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion „ Die Linke“ * Stefan Peil, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, KV Köln * Susanne Franke, Schalker Fan-Initiative (gegen Rassismus) eV * Thies Gleiss, Mitglied im Bundesvorstand „Die Linke“ * Ulla Jelpke, Mitglied des Bundestags „Die Linke“, Innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion „Die Linke“ * Ulla Loetzer, Mitglied des Bundestages „Die Linke“ * Wilfried Schmickler, Kabarettist * Prof. Dr. Wolf-Dietrich Bukow , Universität zu Köln * Yesim Yesil Bal, Mitglied der Bezirksvertretung Ehrenfeld Bezirksvertreterin στο ΚΑΛΚ * Kathrin Henneberger, Bundessprecherin der Grünen Jugend * Ο Klaus Blees, Mitarbeiter Kompetenzzentrum Islamismus der Aktion 3.Welt Σάαρ * Ο Klaus der Geiger, Straßen-und Klassikmusiker * Reuschel Klaus-Schwitalla, Sprecher, "Die Linke" KV Rhein.-Berg ., Leichlingen * Kirsten Reinhardt, Mitglied der Bezirksvertretung Ehrenfeld und Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen * Lucy Redler, "BASG und SAV, Berlin" * Μαρκ Treude, Mitglied des Τιμές der Stadt Aachen, "Die Linke" * Δρ Μάρτιν Stankowski, Stadthistoriker, Δημοσιογράφος und Συγγραφέας * Ο καθηγητής Δρ Norbert Finzsch, αγγλο-Amerikanische Abteilung δ. Historischen Σεμινάρια Universität zu Köln * Özgür Ντεμιρέλ, Mitglied der Bezirksvertretung ΚΑΛΚ * Özlem Ντεμιρέλ, Mitglied im Rat der Stadt Köln * Peter Kleinert, Δημοσιογράφος * Πέτρα Wilke , Bezirksvertreterin und 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, BV, 4, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen * Roland Schüler, Geschäftsführer Friedensbildungswerk Köln * Sahra Wagenknecht, Abgeordnete im Europaparlament, Linksfraktion * Sevim Dagdelen, Mitglied des Bundestags "Die Linke" ολοκληρώσεις-und Migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion "Die Linke" * Stefan Peil, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, KV Köln * Susanne Franke, Schalker Fan-Πρωτοβουλία (gegen Rassismus) eV * Thies Gleiss, Mitglied im Bundesvorstand "Die Linke" * Ulla Jelpke, Mitglied des Bundestags " Die Linke ", Innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion" Die Linke "* Ulla Loetzer, Mitglied des Bundestages" Die Linke "* Wilfried Schmickler, Kabarettist * Καθ. Wolf-Dietrich Bukow, Universität zu Köln * Yesim Yesil Bal, Mitglied der Bezirksvertretung Ehrenfeld

Contact details Τα στοιχεία επικοινωνίας
Visit the website of the local alliance or campaign: http://www.hingesetzt.mobi/cms/ Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της η συμμαχία ή τοπική καμπάνια:

http://www.hingesetzt.mobi/cms/
Αρχικό κείμενο στα Αγγλικά:


From the 19th to the 21st of September, racists and neofascists from all over europe are planning to hold a so called „Anti-Islamization-Congress“. Invited by the self constituted citizens' initiative „pro Köln“ up to 1000 right-wing extremists of different shade (from the classic Neonazi to rightist-conservatives) want to spread their propagandha against people with other origin ore religion under the smokescreen of a pretended critique on Islam.

„pro Köln“ is a extreme right-wing organization, who is operating for years with racist policy in cologne and even supraregional. Many functionaries and members of „pro Köln“ were in neonacistic Parties or groupings like the „NPD“, the „Republikaner“ and the „Deutsche Liga für Volk und Heimat“. Recently „pro Köln“ agitated against a new mosque in Cologne-Ehrenfeld and searched with a racist and ultra-right-wing propagandha for voters.

For the gathering in September representatives of ultra-right-wing Parties from Austria (FPÖ), Belgium (Vlaams Belang), Italy (Lega Nord), the USA (Robert Taft Group), Great Britain (British National Party), Spane and Hungary want to come. Furthermore the international known leader of the extreme right-wing Party „ Front National“ (FN), Jean Marie Le Pen, shall appear in Germany in cause of the congress. With their international baiting-conference „pro Köln“ has two ambitions. The collaboration of extreme right-wing organisations in whole europe should be enlarged. Also „pro Köln“ wants to start the hustings of the Nordrhein-Westfalen (NRW) local elections in 2009.

We will not tolerate such a international racist gathering and we will not allow, that „pro Köln/pro NRW“ is able to practise their racist propagandha in the local elections undisturbed. That's why we are calling to impede this conference!

We can only realize it, if as many people as possible block their venue on this days together and obstruct the passage of the rightists. In spite of all differencies of our political view, we all have this ambition. We will subtend our resoluteness against them and we will be incalculable because of our similarities and our diversity. With the tool of civil disobedience we will defy „pro Köln“ and their entourage.

Get participated on the mass-blockades around the venue!
No passing!

www.hingesetzt.mobi/cms-/index.php?option=com_content&view=a...

Δεν υπάρχουν σχόλια: